Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Vďaka rôznorodým podmienkam a členitosti územia sa priamo na území Zvolena nachádzajú pestré spoločenstvá fauny a flóry a zaujímavé útvary, z ktorých mnohé podliehajú ochrane. Zvolen je hodnotený občanmi a turistami ako výrazne zelené mesto. Mestská zeleň plní nielen estetickú, ale aj ekologickú a sociálnu funkciu. Mesto Zvolen je sídlom Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá vychováva drevárov, lesníkov, ekológov a environmentalistov.

V meste a okolí sa nachádza množstvo minerálnych prameňov. Žijeme v atraktívnom prostredí, ktoré je niekedy negatívne ovplyvnené nielen prírodnými faktormi (povodne, zosuvy a erózie), ale aj činnosťou človeka (znečistenie ovzdušia, vôd a pôd, kontaminácia hlukom a prachom, poškodenie vegetácie, zastavané plochy, priemysel, poľnohospodárstvo, rekreácia, svetelné znečistenie, skládky, a pod.). Hrozba zmeny klímy a jej negatívne dôsledky na množstvo ľudí, predstavujú v súčasnosti veľmi vážny problém. Najmä ľudia žijúci v chudobnejších oblastiach alebo sociálne slabší obyvatelia môžu byť v budúcnosti ohrození nedostatkom vody a potravy, zdravotnými rizikami, živelnými katastrofami, či ďalšími nepriaznivými efektmi klimatickej zmeny.

Snahou Mesta Zvolen je zabezpečiť optimálne využívanie prírodných zdrojov a starostlivosť o životné prostredie. Do kompetencie MsÚ v oblasti životného prostredia patrí: odpadové hospodárstvo, malé zdroje znečistenia ovzdušia, výrub drevín, starostlivosť o zeleň a povrchové vody. Mesto Zvolen je vlastníkom Lesného podniku mesta Zvolen. Mesto Zvolen zabezpečuje zber komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a separovaný zber prostredníctvom zmluvného partnera. Na území mesta pôsobí viacero spoločností, ktoré vykonávajú výkup vyseparovateľných zložiek komunálneho odpadu. V súčasnosti sa separuje 14 zložiek tuhého komunálneho odpadu vrátane nebezpečných zložiek – funguje zberný dvor nebezpečných látok, ich mobilný zber sa realizuje na jar a jeseň. Dvakrát ročne sú po celom meste rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery pre domový odpad (jarné a jesenné čistenie). V roku 2012 dosiahla priemerná ročná hodnota vyseparovaného odpadu 251,11 kg na 1 obyvateľa Zvolena.


 


 


Úvodná stránka