Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná kanalizácia v mestskej časti Zolná

Mesto Zvolen ako stavebník v súčasnosti disponuje právoplatným územným rozhodnutím a právoplatným stavebným povolením na realizáciu stavby „Odvedenie a čistenie odpadových vôd – Zolná“, celkový rozpočet stavby je podľa projektovej dokumentácie stanovený na sumu vo výške 2.357.372,-€ bez DPH, kanalizačná sieť je naprojektovaná približne v dĺžke 2,34km.

Objekt čističky bude situovaný na pozemku, ktorý má Mesto Zvolen vo vlastníctve alebo v nájme od Slovenského vodohospodárskeho podniku. Samotná čistička bude spĺňať všetky normy a požiadavky stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a bude sa jednať o tzv. zakrytú stavbu, ktorá nebude svoje okolie zaťažovať hlukom, zápachom ani inými rušivými vplyvmi

Každý záujemca o napojenie si bude musieť sám vybaviť všetku sprievodnú dokumentáciu a potrebné povolenia a uhradiť náklady spojené s realizáciou vlastnej kanalizačnej prípojky - táto je nevyhnutná na pripojenie sa ku kanalizácii.

Za odvádzanie vôd do splaškovej kanalizácie bude vlastník každej napojenej nehnuteľnosti musieť pravidelne platiť stočné vo výške určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, v súčasnosti je podľa rozhodnutia úradu číslo: 0259/2017/V vydaného pre StVPS maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou stanovená na čiastku 1,1615 €/m3.

Vzhľadom na výšku investičných nákladov, vedenie mesta aktívne hľadá možnosti a spôsoby, ako by bolo možné financovať výstavbu čističky a kanalizácie v Zolnej z externých zdrojov, napr. z fondov EÚ alebo z Environmentálneho fondu SR. Výška spolufinancovania zo strany Mesta Zvolen by bola minimálne vo výške 5 % z celkových nákladov

Celková situácia stavby „Odvedenie a čistenie odpadových vôd – Zolná“, z ktorej je zrejmé umiestnenie čističky odpadových vôd a trasovanie kanalizačnej stoky v Zolnej, je zverejnená na webovom sídle Mesta Zvolen na adrese www.zvolen.sk

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) svojím vlastnoručným podpisom na anketovom lístku „Mesto Zvolen – verejná kanalizácia v mestskej časti Zolná“ organizátora Mesto Zvolen dávam týmto Mestu Zvolen, Námestie slobody č. 22, Zvolen ako prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedených v ankete (titul, meno, priezvisko, bydlisko, podpis) pre účely jej vyhodnotenia, pričom k likvidácii týchto údajov dôjde najneskôr k 31.12.2018. 


 

Anketa - Celková situácia stavby „Odvedenie a čistenie odpadových vôd – Zolná“

Mesto Zvolen - verejná kanalizácia v mestskej časti Zolná
Otázka č. 1. Akým spôsobom v súčasnosti odvádzate odpadové/splaškové vody z Vašej nehnuteľnosti?
Otázka č. 2. Akým spôsobom a ako často vyprázdňujete Vašu nádrž na splaškové vody - žumpa, septik?
Otázka č. 3. Mám záujem o pripojenie mojej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v prípade, ak by bola v Zolnej táto kanalizácia vybudovaná.
Otázka č. 4. Na vlastné náklady si k mojej nehnuteľnosti vybudujem kanalizačnú prípojku a vybavím si všetku k tomu potrebnú dokumentáciu a povolenia, všetko najneskôr v lehote dvoch rokov od uvedenia kanalizácie do prevádzky.
Otázka č. 5. Zaviažem sa uzatvoriť s prevádzkovateľom kanalizácie zmluvu o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou a pravidelne na základe tejto zmluvy platiť stočné vo výške určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Upozornenie: Položky vyznačené farebným rámom sú povinnéÚvodná stránka