Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálne služby a zdravotníctvo

Prebiehajúce demografické zmeny, najmä proces starnutia obyvateľstva, budú v najbližších rokoch vyžadovať posilnenie zdravotníckych a sociálnych služieb.
 

V meste je vybudovaná fungujúca sieť zariadení, v rámci ktorej zabezpečujú sociálne služby verejní aj neverejní poskytovatelia. Sieť sociálnych zariadení vo Zvolene je pomerne široká, celková ponuka sociálnych služieb v meste však nie je z hľadiska kvality, rozsahu a dostupnosti dostatočná.

Sociálne služby

Samotné Mesto Zvolen je zriaďovateľom niektorých zariadení (8 denných centier – klubov dôchodcov, 1 klubu zdravotne postihnutých, detských jaslí, útulku Nádej a komunitného centra Romano Jilo) a poskytovateľom sociálnych služieb (opatrovateľská služba, prepravná služba – sociálny taxík, príspevok na stravovanie dôchodcov, základné sociálne poradenstvo, poskytovanie niektorých sociálnych dávok a príspevkov, terénna sociálna práca, letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia).

Medzi cieľové skupiny ohrozené sociálnym vylúčením vo Zvolene patria: seniori (cca 6 000 obyvateľov nad 65 rokov), zdravotne postihnutí (cca 1 200 poberateľov príspevkov ZŤP), rodiny s deťmi v ohrození (cca 60 rodín v hmotnej núdzi a 20 detí v detských domovoch), občania v núdzi a neprispôsobiví (cca 5 % z celkového počtu obyvateľov je v hmotnej núdzi, cca 80 bezdomovcov). Medzi znevýhodnené skupiny, ktoré nemajú rovnaké šance a príležitosti, patria tiež ženy-zamestnankyne s nezaopatrenými deťmi (slabá ponuka služieb na zosúladenie rodinného a pracovného života) a migranti, príp. azylanti (vo Zvolene sídli Integračné stredisko).

Odhadovaný počet Rómov vo Zvolene je cca 3 000, t. j. 7 % z celkového počtu obyvateľov. Dlhodobo neriešený problém marginalizovaných rómskych komunít (MRK) sa dnes prejavuje ich vysokou a dlhodobou nezamestnanosťou, zlými životnými podmienkami a veľkou chudobou. Situáciu zhoršuje nízka vzdelanostná úroveň a slabé pracovné návyky Rómov. Odlišné správanie časti rómskej populácie, jej pasivita až neochota riešiť svoju sociálnu situáciu často vedú až k sociálnej izolácii.

Mesto Zvolen zabezpečuje aj sociálne bývanie prostredníctvom viac ako 620 mestských nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu. Pre nízkopríjmové a sociálne ohrozené skupiny obyvateľstva sa bývanie stalo nedostupným, ide najmä o mladé rodiny, starších občanov, ľudí v sociálnej núdzi, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, osamelých rodičov starajúcich sa o maloleté deti, mnohodetné rodiny, občanov po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, občanov s problémami sociálneho začlenenia a občanov bez prístrešia. Určitú formu sociálneho bývania poskytujú aj niektoré zariadenia sociálnych služieb – detské domovy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, útulky.

Zdravotníctvo

V meste je vybudovaná fungujúca sieť zdravotníckych zariadení, ktorú možno považovať za dostatočnú. Väčšie zariadenia a najviac ambulancií lekárov sa nachádza v širšom centre mesta. Postupne dochádza k rekonštrukcii zdravotníckych budov a modernizácii prístrojovej techniky. Vo Zvolene sa pravidelne uskutočňujú viaceré podujatia zamerané na ochranu a podporu zdravia, tiež zdravotno-osvetové aktivity zamerané najmä na deti a seniorov.

Mesto Zvolen realizuje projekt Zvolen-zdravé mesto, v rámci ktorého sú z mestského rozpočtu pravidelne podporované programy zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu závislostí, ktoré organizujú rôzne inštitúcie v spolupráci s Mestom Zvolen. Všetky materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta sú zapojené do projektu Zdravá škola.


 


Úvodná stránka