Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálne služby a zdravotníctvo

Prebiehajúce demografické zmeny, najmä proces starnutia obyvateľstva, budú v najbližších rokoch vyžadovať posilnenie zdravotníckych a sociálnych služieb.
 

V meste je vybudovaná fungujúca sieť zariadení, v rámci ktorej zabezpečujú sociálne služby verejní aj neverejní poskytovatelia. Sieť sociálnych zariadení vo Zvolene je pomerne široká, celková ponuka sociálnych služieb v meste však nie je z hľadiska kvality, rozsahu a dostupnosti dostatočná.

Sociálne služby

Samotné Mesto Zvolen je zriaďovateľom niektorých zariadení (8 denných centier – klubov dôchodcov, 1 klubu zdravotne postihnutých, detských jaslí, útulku Nádej a komunitného centra Romano Jilo) a poskytovateľom sociálnych služieb (opatrovateľská služba, prepravná služba – sociálny taxík, príspevok na stravovanie dôchodcov, základné sociálne poradenstvo, poskytovanie niektorých sociálnych dávok a príspevkov, terénna sociálna práca, letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia).

Medzi cieľové skupiny ohrozené sociálnym vylúčením vo Zvolene patria: seniori (cca 6 000 obyvateľov nad 65 rokov), zdravotne postihnutí (cca 1 200 poberateľov príspevkov ZŤP), rodiny s deťmi v ohrození (cca 60 rodín v hmotnej núdzi a 20 detí v detských domovoch), občania v núdzi a neprispôsobiví (cca 5 % z celkového počtu obyvateľov je v hmotnej núdzi, cca 80 bezdomovcov). Medzi znevýhodnené skupiny, ktoré nemajú rovnaké šance a príležitosti, patria tiež ženy-zamestnankyne s nezaopatrenými deťmi (slabá ponuka služieb na zosúladenie rodinného a pracovného života) a migranti, príp. azylanti (vo Zvolene sídli Integračné stredisko).

Odhadovaný počet Rómov vo Zvolene je cca 3 000, t. j. 7 % z celkového počtu obyvateľov. Dlhodobo neriešený problém marginalizovaných rómskych komunít (MRK) sa dnes prejavuje ich vysokou a dlhodobou nezamestnanosťou, zlými životnými podmienkami a veľkou chudobou. Situáciu zhoršuje nízka vzdelanostná úroveň a slabé pracovné návyky Rómov. Odlišné správanie časti rómskej populácie, jej pasivita až neochota riešiť svoju sociálnu situáciu často vedú až k sociálnej izolácii.

Mesto Zvolen zabezpečuje aj sociálne bývanie prostredníctvom viac ako 620 mestských nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu. Pre nízkopríjmové a sociálne ohrozené skupiny obyvateľstva sa bývanie stalo nedostupným, ide najmä o mladé rodiny, starších občanov, ľudí v sociálnej núdzi, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, osamelých rodičov starajúcich sa o maloleté deti, mnohodetné rodiny, občanov po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, občanov s problémami sociálneho začlenenia a občanov bez prístrešia. Určitú formu sociálneho bývania poskytujú aj niektoré zariadenia sociálnych služieb – detské domovy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, útulky.

Zdravotníctvo

V meste je vybudovaná fungujúca sieť zdravotníckych zariadení, ktorú možno považovať za dostatočnú. Väčšie zariadenia a najviac ambulancií lekárov sa nachádza v širšom centre mesta. Postupne dochádza k rekonštrukcii zdravotníckych budov a modernizácii prístrojovej techniky. Vo Zvolene sa pravidelne uskutočňujú viaceré podujatia zamerané na ochranu a podporu zdravia, tiež zdravotno-osvetové aktivity zamerané najmä na deti a seniorov.

Mesto Zvolen realizuje projekt Zvolen-zdravé mesto, v rámci ktorého sú z mestského rozpočtu pravidelne podporované programy zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu závislostí, ktoré organizujú rôzne inštitúcie v spolupráci s Mestom Zvolen. Všetky materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta sú zapojené do projektu Zdravá škola.


 

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Pondelok 1.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
Utorok 2.5.
Červený mak
Námestie SNP 84,
Zvolen
Streda 3.5.
Danica
Sokolská 1,
Zvolen
Štvrtok 4.5.
Medika
Divadelná 4,
960 01 Zvolen
Piatok 5.5.
Nová Lekáreň
Kuzmányho nábrežie 28,
960 01 Zvolen
Sobota 6.5.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Nedeľa 7.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
webygroup

Úvodná stránka