Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prevencia závislostí

Prevenčná činnosť v meste Zvolen sa uskutočňuje od roku 1996, kedy sa Mesto Zvolen stalo účastníkom projektu Zdravé mesto. V rámci svojich kompetencií aktívne pristupuje k riešeniu prevencie závislostí. S pomocou odborných inštitúcií začalo mesto s organizovaním podujatí s cieľom objektívne informovať najmä deti a pomôcť im vybudovať odmietavý postoj voči drogám. Každoročne sa v spolupráci s odbornými inštitúciami organizujú preventívne podujatia pre verejnosť.

V roku 2006 sa Mesto Zvolen stalo nositeľom štafety na prevenciu drogových závislostí, ktorú mu odovzdala Asociácia pre prevenciu drogových závislostí. Odovzdanie symbolickej štafety znamenalo pre Mesto impulz na zintenzívnenie spolupráce s kompetentnými inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na jeho území a odvtedy organizuje chod pracovnej skupiny pre prevenciu.

V júli 2008 bola schválená Stratégia prevencie a riešenia závislostí v meste Zvolen. Na spracovaní strategického dokumentu sa podieľala pracovná skupina, ktorá pri Meste Zvolen pôsobí. Tento dokument definuje ciele a navrhuje riešenia v oblasti preventívnych aktivít. Členmi pracovnej skupiny sú miestni kvalifikovaní odborníci, ktorí sa problematike prevencie závislostí venujú dlhodobo.
rok 2006 - vydaný leták „Mesto Zvolen – mesto bez drog“, kde sme prostredníctvom letáka rodičom ponúkli možnosť, kam sa obrátiť ak má dieťa takýto problém,
rok 2009 - zorganizovanie seminára „Prevencia a riešenie závislostí vo Zvolene“, účastníkmi boli koordinátori prevencie, výchovní poradcovia, riaditelia škôl, členovia Rád škôl, starostovia obcí, atď. Na seminári vystúpili špecialisti z oblasti prevencie a riešenia závislostí
rok 2009 - vydaný leták „Drogy a My“, bol distribuovaný do všetkých schránok obyvateľov mesta Zvolen,
rok 2011 - vydaný leták „Neubližuj! Nenič!“ v spolupráci s MsP,
rok 2012 - ako prvá samospráva na Slovensku sme zriadili a otvorili „Mestské centrum prevencie“ v priestoroch v centre mesta (Stará radnica), ktoré slúži pre obojstrannú neformálnu komunikáciu odborníkov a rizikových skupín z radov detí a mládeže.

Oblasť riešenia a prevencie závislostí v meste Zvolen je nepriamo upravená vo VZN č. 118 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktoré stanovuje podmienky podpory všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov. Medzi podporované oblasti patrí aj poskytovanie sociálnej pomoci a ochrana zdravia obyvateľstva.


Mestské centrum pre prevenciu
Prevenčná činnosť v meste
Informácie o návykových látkach
Dobré rady
Kontaktujte odborníkov
Odborná lekárska pomoc
Koordinátori prevencie
Peer program
Viac informácií
Zdravé mesto
Ako vzniká závislosť
Zodpovedne

 


 


Úvodná stránka