Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Moderná samospráva

Mestský úrad zabezpečuje administratívne a podporné služby súvisiace s činnosťou orgánov mesta (MsR, MsZ, komisie MsZ a výbory MČ) a s voľbami. Medzi dôležité procesy samosprávy patrí manažment, plánovanie a kontrola.

Mesto Zvolen patrí k mestám s dobrým hospodárením – dlhodobo dosahuje prebytok rozpočtu. Mesto Zvolen vložilo časť svojho majetku aj do obchodných spoločností založených na účely podnikania.

Počet a štruktúra zamestnancov samosprávy je pomerne stabilizovaná. V roku 2012 medzi zamestnancov samosprávy patrilo 116 zamestnancov MsÚ, 38 zamestnancov MsP a 85 zamestnancov ostatných prevádzok. Mesto Zvolen zamestnáva aj osoby so zdravotným postihnutím. Mesto Zvolen využíva na určité činnosti aktivačných pracovníkov a absolventov škôl. Vzdelávanie zamestnancov nie je zabezpečované systémovo, je zamerané najmä na zmeny v legislatíve, informačné technológie, komunikačné a manažérske zručnosti. Postupne sa zavádza 7-stupňový model riadenia ľudských zdrojov MsÚ a MsP vo Zvolene, ktorý korešponduje so životným cyklom zamestnanca.

Základnými cieľovými skupinami v rámci internej komunikácie samosprávy sú zamestnanci MsÚ a Mestom zriadených organizácií a poslanci MsZ. Mestský úrad využíva informačný systém samosprávy (ISS) a kvalitné optické pripojenie do internetu. Súčasťou mestského informačného systému je aj digitálna technická mapa mesta. Samospráva disponuje množstvom údajov (databázy, informácie o úlohách a projektoch), ktoré nie sú plne integrované prostredníctvom intranetu, procesy samosprávy nie sú digitalizované. Aktuálne informácie o samospráve a dianí v meste sú k dispozícii na webovej stránke www.zvolen.sk, na ktorú by v budúcnosti mali nadviazať elektronické služby – bol zahájený projekt e-gov.

Mesto Zvolen má spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu na úrovni sídelného útvaru a zón, t. j. územný plán mesta (ÚPN M) a územné plány zón (ÚPN Z) vrátane zmien a doplnkov, tiež viaceré územno-plánovacie podklady a  koncepcie rozvoja mesta. Územnoplánovacia dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke mesta. Urbanistický a architektonický rozvoj mesta Zvolen sa uskutočňuje podľa Územného plánu mesta Zvolen, ktorý MsZ schválilo v roku 2004. Hlavný urbanistický rozvoj mesta je navrhovaný intenzifikáciou a skvalitňovaním súčasného územia v mestských sektoroch: Centrum-CMZ, Podborová, Východ, Tepličky-Pod Strážami, Sekier-Môťová a Výrobno-dopravný sektor; a postupným rozrastaním mesta severným a západným smerom vo väzbe na mesto Sliač a obec Kováčová, a to vytvorením nového mestského sektora Čierne zeme-Rákoš.


 


 


Úvodná stránka