Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj

Marketing mesta

Mesto Zvolen poskytuje veľké množstvo informácií – či už úradného alebo všeobecného charakteru. Informácie sa k občanom dostávajú prostredníctvom vlastných médií Mesta a externých médií. Ide o nasledovné komunikačné nástroje: informačné plochy (úradné tabule, plagátovacie plochy, citylighty), tlačoviny (letáky, brožúry), kontaktné miesta (Kancelária prvého kontaktu, Informačné centrum mesta), webová stránka, informácie v médiách (štvrťročník Infolisty, regionálna tlač, rozhlas a TV). Mesto Zvolen zabezpečuje výrobu propagačných materiálov o Zvolene a propagačných predmetov s motívom mesta. V oblasti externej komunikácie sú pre samosprávu najdôležitejšie 3 základné cieľové skupiny – občania, podnikatelia a návštevníci; medzi ďalšie skupiny patria mimovládne organizácie, inštitúcie pôsobiace v meste a médiá.

Mesto Zvolen patrí medzi moderné mestá, samospráva má záujem o zvyšovanie kvality služieb, preto rozširuje možnosti obojstrannej komunikácie s verejnosťou. Mesto Zvolen realizuje prieskumy názorov občanov na rôzne témy a zapája verejnosť do riešenia spoločných projektov a verejných problémov, tiež do spracovania a pripomienkovania strategických dokumentov. Vo Zvolene sa pravidelne uskutočňujú stretnutia vedenia Mesta s podnikateľmi, s predstaviteľmi MVO, či s deťmi ZŠ. Mesto Zvolen pravidelne podporuje formou dotácií z mestského rozpočtu aktivity organizácií a občanov v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, sociálnych vecí zdravitníctva, životného prostredia, cestovného ruchu a miestneho ekonomického rozvoja.

Samospráva mesta sa systematicky a koncepčne venuje rozvoju mesta, vo svojej činnosti sa zaoberá aj strategickým plánovaním, tvorbou koncepcií rozvoja, ich realizáciou, pravidelným monitorovaním a aktualizáciou. Pri ich tvorbe a pripomienkovaní Mesto Zvolen spolupracuje s odborníkmi z verejného sektora, podnikateľskej sféry a mimovládnych organizácií. Mesto Zvolen má spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a viacero sektorových stratégií, ich znenie je dostupné na webovej stránke mesta.

Cestovný ruch

Zvolen a jeho okolie má priaznivé podmienky na rozvoj cestovného ruchu, a to najmä na mestský a kultúrno-poznávací cestovný ruch, šport a turistiku, zdravotný a vidiecky cestovný ruch. Patrí do Pohronského regiónu, ktorý je hodnotený ako región s vysokým potenciálom pre cestovný ruch. Svojimi kultúrnymi a prírodnými danosťami je Zvolen predurčený na to, aby bol v budúcnosti významným a obľúbeným turistickým centrom. Ponuka ubytovacích, stravovacích a informačných služieb je sústredená najmä do centra mesta, rozsah a kvalita služieb je rôzna. Postupne sa vytvára informačný systém cestovného ruchu v regióne.

V roku 2012 navštívilo okres Zvolen 66 tisíc návštevníkov, z toho 50 tisíc domácich a 16 tisíc zahraničných (prevažne z Českej republiky, Maďarska, Nemecka a Poľska). Zvolen je pre turistov tranzitným miestom, alebo iba niekoľkodennou zastávkou počas dlhšieho pobytu na Slovensku či v strednej Európe.

Mesto Zvolen je zakladajúcim členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko, ktoré vzniklo v roku 2012. Mesto Zvolen dlhodobo podporuje komplexné stredisko cestovného ruchu – Pustý hrad. Návštevníkom a občanom je k dispozícii Informačné centrum mesta, ktoré sídli priamo na námestí. Samospráva zabezpečuje prezentáciu mesta na výstavách a portáloch cestovného ruchu, medzinárodnú spoluprácu s partnerskými mestami a v rámci asociácie Douzelage.

Ekonomický rozvoj

Zvolen patrí do územného obvodu Banskobystrického samosprávneho kraja, do jeho západnej, ekonomicky vyspelejšej časti. Nosnými odvetviami vo Zvolene sú v súčasnosti predovšetkým strojársky, drevospracujúci, stavebný a potravinársky priemysel. Mesto Zvolen je významným centrom vzdelania a vedy so širokou sieťou škôl a vedecko-výskumných pracovísk. Okrem lesníckych inštitúcií vedeckovýskumného zamerania vo Zvolene sídlia aj subjekty, ktoré sa venujú poľnohospodárskemu výskumu, strojárskemu výskumu a vývoju i výskumu histórie spoločnosti.

Podľa údajov SODB 2011 bolo z celkového počtu 43 318 obyvateľov ekonomicky aktívnych 21 417 obyvateľov (49,44 %). V roku 2012 bolo evidovaných 2 514 nezamestnaných, z toho 1 320 žien, miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 10,54 % a bola nižšia oproti jej hodnote za okres Zvolen, Banskobystrický kraj aj ako celoslovenský priemer. Rastie počet uchádzačov o zamestnanie a voľných pracovných miest je málo, štruktúra uchádzačov o zamestnanie dlhodobo nezodpovedá ponuke voľných pracovných miest. Najmenšie šance umiestniť sa na trhu práce majú hlavne občania nad 50 rokov, tiež absolventi škôl, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, občania s nízkou úrovňou vzdelania a dlhodobo nezamestnaní. V roku 2013 bolo evidovaných 5 275 subjektov so sídlom vo Zvolene, z toho bolo 4 549 podnikateľských subjektov, vrátane 2 521 živnostníkov.

Mesto Zvolen sa snaží podnikateľské prostredie zlepšovať, spolupracuje s investormi za účelom vytvorenia nových pracovných miest.


 


Úvodná stránka