Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Marketing, cestovný ruch a ekonomický rozvoj

Marketing mesta

Mesto Zvolen poskytuje veľké množstvo informácií – či už úradného alebo všeobecného charakteru. Informácie sa k občanom dostávajú prostredníctvom vlastných médií Mesta a externých médií. Ide o nasledovné komunikačné nástroje: informačné plochy (úradné tabule, plagátovacie plochy, citylighty), tlačoviny (letáky, brožúry), kontaktné miesta (Kancelária prvého kontaktu, Informačné centrum mesta), webová stránka, informácie v médiách (štvrťročník Infolisty, regionálna tlač, rozhlas a TV). Mesto Zvolen zabezpečuje výrobu propagačných materiálov o Zvolene a propagačných predmetov s motívom mesta. V oblasti externej komunikácie sú pre samosprávu najdôležitejšie 3 základné cieľové skupiny – občania, podnikatelia a návštevníci; medzi ďalšie skupiny patria mimovládne organizácie, inštitúcie pôsobiace v meste a médiá.

Mesto Zvolen patrí medzi moderné mestá, samospráva má záujem o zvyšovanie kvality služieb, preto rozširuje možnosti obojstrannej komunikácie s verejnosťou. Mesto Zvolen realizuje prieskumy názorov občanov na rôzne témy a zapája verejnosť do riešenia spoločných projektov a verejných problémov, tiež do spracovania a pripomienkovania strategických dokumentov. Vo Zvolene sa pravidelne uskutočňujú stretnutia vedenia Mesta s podnikateľmi, s predstaviteľmi MVO, či s deťmi ZŠ. Mesto Zvolen pravidelne podporuje formou dotácií z mestského rozpočtu aktivity organizácií a občanov v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, sociálnych vecí zdravitníctva, životného prostredia, cestovného ruchu a miestneho ekonomického rozvoja.

Samospráva mesta sa systematicky a koncepčne venuje rozvoju mesta, vo svojej činnosti sa zaoberá aj strategickým plánovaním, tvorbou koncepcií rozvoja, ich realizáciou, pravidelným monitorovaním a aktualizáciou. Pri ich tvorbe a pripomienkovaní Mesto Zvolen spolupracuje s odborníkmi z verejného sektora, podnikateľskej sféry a mimovládnych organizácií. Mesto Zvolen má spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a viacero sektorových stratégií, ich znenie je dostupné na webovej stránke mesta.

Cestovný ruch

Zvolen a jeho okolie má priaznivé podmienky na rozvoj cestovného ruchu, a to najmä na mestský a kultúrno-poznávací cestovný ruch, šport a turistiku, zdravotný a vidiecky cestovný ruch. Patrí do Pohronského regiónu, ktorý je hodnotený ako región s vysokým potenciálom pre cestovný ruch. Svojimi kultúrnymi a prírodnými danosťami je Zvolen predurčený na to, aby bol v budúcnosti významným a obľúbeným turistickým centrom. Ponuka ubytovacích, stravovacích a informačných služieb je sústredená najmä do centra mesta, rozsah a kvalita služieb je rôzna. Postupne sa vytvára informačný systém cestovného ruchu v regióne.

V roku 2012 navštívilo okres Zvolen 66 tisíc návštevníkov, z toho 50 tisíc domácich a 16 tisíc zahraničných (prevažne z Českej republiky, Maďarska, Nemecka a Poľska). Zvolen je pre turistov tranzitným miestom, alebo iba niekoľkodennou zastávkou počas dlhšieho pobytu na Slovensku či v strednej Európe.

Mesto Zvolen je zakladajúcim členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko, ktoré vzniklo v roku 2012. Mesto Zvolen dlhodobo podporuje komplexné stredisko cestovného ruchu – Pustý hrad. Návštevníkom a občanom je k dispozícii Informačné centrum mesta, ktoré sídli priamo na námestí. Samospráva zabezpečuje prezentáciu mesta na výstavách a portáloch cestovného ruchu, medzinárodnú spoluprácu s partnerskými mestami a v rámci asociácie Douzelage.

Ekonomický rozvoj

Zvolen patrí do územného obvodu Banskobystrického samosprávneho kraja, do jeho západnej, ekonomicky vyspelejšej časti. Nosnými odvetviami vo Zvolene sú v súčasnosti predovšetkým strojársky, drevospracujúci, stavebný a potravinársky priemysel. Mesto Zvolen je významným centrom vzdelania a vedy so širokou sieťou škôl a vedecko-výskumných pracovísk. Okrem lesníckych inštitúcií vedeckovýskumného zamerania vo Zvolene sídlia aj subjekty, ktoré sa venujú poľnohospodárskemu výskumu, strojárskemu výskumu a vývoju i výskumu histórie spoločnosti.

Podľa údajov SODB 2011 bolo z celkového počtu 43 318 obyvateľov ekonomicky aktívnych 21 417 obyvateľov (49,44 %). V roku 2012 bolo evidovaných 2 514 nezamestnaných, z toho 1 320 žien, miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 10,54 % a bola nižšia oproti jej hodnote za okres Zvolen, Banskobystrický kraj aj ako celoslovenský priemer. Rastie počet uchádzačov o zamestnanie a voľných pracovných miest je málo, štruktúra uchádzačov o zamestnanie dlhodobo nezodpovedá ponuke voľných pracovných miest. Najmenšie šance umiestniť sa na trhu práce majú hlavne občania nad 50 rokov, tiež absolventi škôl, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, občania s nízkou úrovňou vzdelania a dlhodobo nezamestnaní. V roku 2013 bolo evidovaných 5 275 subjektov so sídlom vo Zvolene, z toho bolo 4 549 podnikateľských subjektov, vrátane 2 521 živnostníkov.

Mesto Zvolen sa snaží podnikateľské prostredie zlepšovať, spolupracuje s investormi za účelom vytvorenia nových pracovných miest.


 

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Pondelok 1.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
Utorok 2.5.
Červený mak
Námestie SNP 84,
Zvolen
Streda 3.5.
Danica
Sokolská 1,
Zvolen
Štvrtok 4.5.
Medika
Divadelná 4,
960 01 Zvolen
Piatok 5.5.
Nová Lekáreň
Kuzmányho nábrežie 28,
960 01 Zvolen
Sobota 6.5.
Tesco Zvolen k.s., obchodná
Obchodná 9520/4,
Zvolen
Nedeľa 7.5.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
webygroup

Úvodná stránka