Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Lesnícke organizácie

Lesnícka spoločnosť Euroforest – projekčná a poradenská činnosť v oblasti poľovníctva a lesníctva, obhospodarovanie lesných  pozemkov, predaj ,doprava a ťažba dreva.

 

 

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Lesy SR je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Poslaním múzea je zhromažďovať, vedecky spracovávať, uchovávať a prezentovať zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva. LDM je tiež garantom vyhlasovania Významných lesníckych miest.

 

 

Lesný podnik Mesta Zvolen od roku 1993 obhospodaruje lesný majetok vo vlastníctve Mesta Zvolen. Mestský les obklopuje Zvolenskú kotlinu takmer zo všetkých strán. Okrem spravovania a ochrany lesa, LPM Zvolen, s.r.o. zabezpečuje zveľaďovanie režijného poľovného revíru  a tiež údržbu časti verejnej zelene.

 

 

 

Národné lesnícke centrum komplexne zabezpečuje úlohy lesníckeho výskumu, hospodárskej úpravy lesa, zisťovania a monitorovania stavu lesa, informatiky, hospodársko-úpravníckeho plánovania, tematického štátneho mapového diela, vzdelávania, poradenstva a práce s verejnosťou pre lesné hospodárstvo.

 

 

PEFC  (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) Slovensko je profesijné, dobrovoľné  a neziskové  združenie právnických osôb s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Ako člen globálnej aliancie Rady PEFC v Ženeve sa  stará sa o  zlepšovanie podmienok a presadzovanie princípov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku.  Spravuje  Slovenskú schému certifikácie lesov, ktorá  poskytuje medzinárodne  uznávanú, dôveryhodnú značku pôvodu dreva od producentov cez spracovateľov dreva až ku  konečnému  spotrebiteľovi.

 

Slovenská lesnícka komora je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.

 

 

Poslaním Technickej univerzity vo Zvolene je rozvíjať tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytovať vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch v slovenskom a európskom výskumnom a vzdelávacom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečné postavenie so zameraním na komplex lesníctvo – drevárstvo – ekológiu a environmentalistiku – výrobnú techniku,  s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.


Hlavným poslaním Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene je poskytovať vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch a tvorivo vedecky bádať v jednotlivých oblastiach lesníctva. Vedecko-vzdelávacie zameranie fakulty sa odvíja od trendov vývoja svetovej lesníckej vedy a požiadaviek na profil absolventa lesníckej fakulty. V oblasti vedeckého výskumu fakulta rieši aktuálne úlohy lesníctva v oblasti základného i aplikovaného výskumu s dôrazom na meniace sa ekologické podmienky i vlastnícke vzťahy.

 

 

Ústav ekológie lesa SAV je vedeckou organizáciou, zameranou na komplexný a teoreticko-metodologický výskum ekológie a biológie domácich a introdukovaných drevín  a organizmov, funkčne zviazaných s drevinami a lesnými ekosystémami. Ide predovšetkým o poznávanie dlhodobých zmien, procesov a stresorov významných pre stabilitu, produkciu a ochranu ekosystémov a ich zložiek. Vo svojej činnosti ÚEL zabezpečuje akcie v oblasti propagácie a poradenstva pre verejnosť.

 

Združenie obecných lesov SR je dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá združuje mestá a obce a nimi zriadené právnické osoby hospodáriace v prevažnej miere s obecnými lesmi. Združenie má v súčasnosti 56 členov a jeho poslaním je podieľať sa na tvorbe a realizácii lesníckej politiky. Združenie pomáha presadzovať oprávnené záujmy svojich členov, jedná v mene členov s príslušnými ministerstvami a ďalšími orgánmi štátnej správy, predkladá varianty koncepcií a hospodárskej politiky v oblasti lesného hospodárstva, daňového systému a ochrany životného prostredia.

Združenie  bolo založené v roku 1991 za účelom zastrešenia  spoločenstevných a súkromných vlastníkov lesov. Združenie vykonáva činnosť na území BBk a je otvoreným združením aj pre pozemkové spoločenstvá, fyzické a právnické osoby so sídlom mimo BBk, ak splnia podmienky členstva. Vykonáva poradensko – konzultačnú  právnu a odbornú pomoc a háji záujmy svojich členov. Úzko spolupracuje  s MPRV SR, MŽP SR a ostatnými rezortnými ministerstvami, ako aj so štátnou správou a samosprávou pri presadzovaní záujmov neštátneho sektora vlastníkov lesov.


 


Úvodná stránka