Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia pre usporiadateľa verejného podujatia

Mesto Zvolen si dovoľuje upozorniť usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí, že v zmysle § 5  zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov usporiadateľ zodpovedá:

 • za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

Pri príprave usporiadania verejného kultúrneho podujatia je nevyhnutné  úzko spolupracovať najmä s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Obvodným oddelením Policajného zboru vo Zvolene a s Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ vo Zvolene.

Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je v prípade konania verejného, kultúrneho podujatia, ktoré sa bude vykonávať na pozemných komunikáciách v meste Zvolen potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) požiadať Okresný dopravný inšpektorát vo Zvolene o záväzné stanovisko k vydaniu povolenia na zvláštne užívanie komunikácií.

V prípade, že dôjde počas konania predmetných podujatí k obmedzeniu cestnej premávky, je potrebné v zmysle cestného zákona požiadať Okresný dopravný inšpektorát vo Zvolene o záväzné stanovisko k povoleniu na uzávierku komunikácie. Vo veci poskytnutia pomoci pri zabezpečovaní predmetných podujatí je zástupca usporiadateľa povinný dohodnúť podmienky poskytnutia pomoci osobne s riaditeľom okresného dopravného inšpektorátu OR PZ vo Zvolene v dostatočnom časovom predstihu.

Ak pri verejnom kultúrnom podujatí bude 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch, 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu, 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu alebo 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu, t. j. ak bude verejné kultúrne podujatie usporiadané pre väčší počet osôb, je usporiadateľ povinný  dodržiavať ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (spracovanie písomného návrhu opatrení na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, jeho predloženie OR HaZZ vo Zvolene na posúdenie, zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky, protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne inak. 

Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb (podľa zákona 121/2002 Z. z. § 12 odsek 4), sa môže uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne inak.

Usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia odporúčame s Obvodným oddelením PZ prekonzultovať zabezpečenie podujatia (počet usporiadateľov, únikové trasy, postup v prípade mimoriadnych udalostí), a na každé podujatie pribrať adekvátny počet dospelých  osôb podľa predpokladaného počtu účastníkov, ktoré budú zabezpečovať organizáciu podujatia ( vrátane usmerňovania osobných motorových vozidiel na parkovisku, parkovania a pod.)

Usporiadateľ je ďalej povinný:

 1. Zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene do 2 hodín od ukončenia podujatia na vlastné náklady.
 1. Zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie chodníka, dlažby, trávnatej plochy a mobiliáru – akýkoľvek zásah do dlažby alebo mobiliáru nie je možný.
 2. V prípade, že v súvislosti s ohlasovaným podujatím  dôjde k umiestňovaniu akýchkoľvek  prenosných a dočasných zariadení (napr. reklamné, informačné   a propagačné zariadenie, predajné a prezentačné zariadenie - stánok, stolík,   
  príves, stan, motorové vozidlo, pódium a pod.) na verejnom priestranstve (miestne komunikácie, spevnené plochy a verejná zeleň) vo vlastníctve mesta Zvolen, je potrebné v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať odbor výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu vo Zvolene o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych, resp. v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a odbor správy majetku o vydanie povolenia na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva, oprávnenie na vjazd  do pešej zóny podľa § 3 ods. 4 písm. e) VZN Mesta Zvolen č.139 o pešej zóne vydáva odbor správy majetku Mestského úradu vo Zvolene. Ide o vjazd motorových vozidiel v neobmedzenom čase zabezpečujúcich kultúrne podujatie.
 3. V prípade, že v súvislosti s ohlasovaným podujatím  sa predpokladá obmedzenie cestnej premávky, je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov požiadať odbor výstavby, životného prostredia a  dopravy Mestského úradu vo Zvolene o uzávierku miestnych komunikácií.
 4. Umožniť vykonávanie dozoru osobám, ktoré mesto výkonom dozoru písomne poverilo.
 5. Dodržiavať ustanovenia  zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, ako aj zákona č. 185/2005 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Oznámiť hudobné produkcie na príslušné autorské zväzy (SOZA, LITA, Slovgram a pod.).
 6. Dodržiavať zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 7. Zabezpečiť  zdravotnú službu v potrebnom rozsahu. 
 8. Dodržiavať vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.  
 9. Dodržiavať všetky ďalšie súvisiace právne predpisy a Všeobecne záväzné nariadenia mesta Zvolen,  
 10. Mesto Zvolen si vyhradzuje právo vyžadovať pri oznámení o konaní verejných kultúrnych v prípade potreby schválený projekt dopravy a pod.

 

Tlačivo pre písomné oznámenie VKP je občanom k dispozícii na MsÚ - úsek prednostu mestského úradu na 1. poschodí - Erika Šoltésová - sekretariát, 045 5 303 231, erika.šoltesova@zvolen.sk.

Informácia pre usporiadateľa verejného podujatia

Oznámenie usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verej ných kultúrnych podujatí

Oznámenie o zámere organizovať verejné športové podujatie

 


 


Úvodná stránka