Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bývanie a služby občanom

Bývanie a občianska vybavenosť

Bytový fond vo Zvolene v roku 2011 tvorilo 3 273 domov so 17 488 bytmi, z toho bolo 2 949 obývaných domov s 16 076 obývanými bytmi. Na 1 000 obyvateľov pripadalo 371 obývaných bytov. Zvolen dosiahne európsku úroveň (400 bytov/1 000 obyvateľov), ak bude mať cca 17 300 bytov, v súčasnosti má teda o 1 250 bytov menej. Slabá je najmä ponuka cenovo dostupných a nízkoštandardných bytov. Vzhľadom na populačný vývoj, zmenšovanie veľkosti domácností, rast jednočlenných domácností a predpokladanú migráciu obyvateľov za prácou bude potrebné dopĺňať bytový fond najmä o cenovo dostupné byty strednej veľkosti (2 – 3 izbové). Mesto Zvolen má dostatočnú územnú kapacitu na rozvoj bývania. Väčšina budov postavených v rokoch 1960 – 1990 systémom panelovej výstavby má systémové nedostatky, ktoré sa postupne riešia – ide najmä o statické a technické nedostatky stavebných konštrukcií, energetickú náročnosť budov a opotrebovanie technického zariadenia budov. Panelové sídliská postupne prechádzajú procesom regenerácie, ide o dlhodobý proces zameraný na zhodnotenie sídlisk a ich premenu na viacúčelové územné celky porovnateľné s klasickou mestskou zástavbou.

V oblasti rozvoja bývania samospráva zabezpečuje výstavbu a údržbu mestských nájomných bytov, rekonštrukciu a budovanie energeticky úsporného verejného osvetlenia, prípravu podmienok na rozvoj bytovej výstavby a starostlivosť o verejné priestranstvá a zeleň (verejné detské ihriská a pieskoviská, mestský mobiliár a fontány). Z celkového počtu 620 mestských nájomných bytov vo Zvolene v roku 2012 bolo 554 bytov bežného a 66 bytov nižšieho štandardu. Správu mestského bytového fondu zabezpečuje SBD Zvolen. Mestský úrad je tiež sídlom Stavebného úradu.

Zvolen je okresným mestom a administratívnym centrom regiónu, v ktorom sídlia mnohé inštitúcie zabezpečujúce výkon verejnej správy. Ponuka služieb je rozmanitá, ale nerovnomerne rozložená, najmä na sídliskách je počet a skladba služieb nedostatočná. Vyššia občianska vybavenosť, zameraná na administratívu, obchod, služby, ubytovanie a stravovanie je sústredená predovšetkým v priestoroch centrálnej mestskej zóny. V meste pôsobia viaceré inštitúcie, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a riešenie mimoriadnych udalostí v prípade havárií, živelných pohrôm a katastrof.

Mesto Zvolen je vlastníkom viacerých objektov občianskej vybavenosti (administratívne budovy MsÚ a ObÚ, Dom služieb, Mestská tržnica, verejné WC, cintoríny, objekty pre obchod a služby Za múrami a na sídlisku Západ-Tepličky, bývalé Jegorove kasárne, školské, kultúrne a športové objekty), ktoré postupne modernizuje a realizuje v nich bezbariérové úpravy. Zabezpečuje tiež pravidelné čistenie verejných priestranstiev v meste, jarné a jesenné čistenia mesta prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, vyčistenie mesta po zimnej údržbe, vrátane parkovísk.

Mestský úrad poskytuje pre občanov komplexné služby na jednom mieste. Pri návšteve úradu sa klienti so svojimi požiadavkami obracajú najprv na Kanceláriu prvého kontaktu (KPK) a Informačné centrum mesta (IC), následne na jednotlivé odborné útvary MsÚ. KPK na prízemí budovy MsÚ pracuje bez obmedzenia stránkovými dňami, nadväzujú naň ďalšie pracoviská Klientskeho centra (evidencia obyvateľov a budov, matrika, pokladňa, podateľňa).

Bezpečnosť a poriadok

Mestská polícia zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v meste, k dispozícii má hliadkovú službu, prevádzkuje pult centrálnej ochrany a kamerový systém mesta. MsP aktívne pôsobí v oblasti prevencie negatívnych spoločenských javov a dopravnej bezpečnosti, prevádzkuje mobilné detské dopravné ihrisko.

Mestský úrad v spolupráci s ďalšími inštitúciami plní úlohy v oblasti civilnej ochrany zamerané na ochranu života, zdravia a majetku a zabezpečuje činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Mesto Zvolen podporuje inštitúcie pôsobiace v oblasti prevencie závislostí, ktoré každoročne organizujú množstvo rôznorodých podujatí, pre ich aktivity je k dispozícii aj Mestské centrum pre prevenciu. V oblasti prevencie a riešenia negatívnych spoločenských javov sa vo Zvolene dlhodobo prejavuje nedostatok odbornej pomoci, t. j. odborníkov – lekárov, psychológov a psychiatrov, tiež zariadení – zariadenie pre liečbu závislých, krízové centrum, kde je možné umiestniť závislých, zariadenie pre odbornú pomoc ľuďom a rodinám v kríze (ambulantnú, terénnu aj inštitucionálnu pomoc).

 


 

ďalšie dni

Streda 22.3.
U Zeleného hada
Námestie SNP 5,
Zvolen
Štvrtok 23.3.
V kocke
Pražská 1388,
960 01 Zvolen
Piatok 24.3.
Vaše zdravie - Kuzmányho nábrežie
Kuzmányho nábrežie 28,
Zvolen
Sobota 25.3.
Benu
Nám. SNP 9690/63 - OC EUROPA
Nedeľa 26.3.
Dr. Max
ul. Hronská 2,
Zvolen
Pondelok 27.3.
Zlatý Potok
A. Hlinku 65,
960 01 Zvolen
Utorok 28.3.
Opál
Námestie SNP 74/28,
960 01 Zvolen
Streda 29.3.
U Hipokrata
Kremnická 2,
Zvolen
webygroup

Úvodná stránka